АПЛИКАЦИЈА– Спортска надеж за 2023 година и СН ОБРАЗЕЦ ЗА СЛЕДЕЊЕ РЕЗУЛТАТИ 2022-2023

АПЛИКАЦИЈА– Спортска надеж за 2023 година ,ОДЛУКА И ПРАВИЛНИК

Контакт-389-75-506-644_www.bfrsm_.mk-E-mail-mkd@unitedworldwrestling.org_1-1

О Б Р А З Е Ц

за следење на спортско-техничките резултати на младите спортисти во категоријата спортист – Спортска надеж

во периодот СЕПТЕМВРИ 2022– ЈУНИ 2023 година

810203-1